سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دائره المعارف بزرگ اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر نهاد رهبری در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
معاون دفتر نهاد 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
تدریس و راهنمایی پایان نامه 
همکاری 
مرکز تخصصی علامه امینی 
مدرس  
 
 
تدریس و راهنمایی پایان نامه 
همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
معاونت دانشجویی 
1388/02/01 
1390/02/01 
مسئول 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی قرآن کریم 
تدریس 
مرکز تخصصی الزهراء تبریز 
مدرس 
1390/07/02 
ادامه دارد 
روش ها و گرایش های تفسیری 
تدریس 
مرکز تخصصی علامه امینی تبریز 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
نقاط مورد هجوم شیعه