تحلیل پیشگویی قرآن از پیروزی روم بر فارس
49 بازدید
محل نشر: مجله مطالعات تفسیری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم، پیشگویی از آینده و خبرهای غیبی است. بسیاری از این پیشگویی ها تحقق یافته و در منابع اسلامی ثبت شده است؛ اما برخی دیگر مانند خبر غیبی غلبه ی روم بر فارس در آیات آغازین سوره ی روم، از جهات گوناگون؛ زمان نزول، شأن نزول، مکان آن، علت شادی مسلمانان و...مورد بحث و اختلاف در بین دانشمندان می باشد. حال این سؤال مطرح می شود که دیدگاه صحیح در تفسیر این آیات، زمان و مکان درگیری و طرف های درگیر کدام است؟ این تحقیق با طرح مواضع اختلافی و نقد و بررسی تک تک آنها با بیان ادله ی متقن و مستدل در صدد رفع تعارض ها و اختلاف ها برآمده، تفسیری صحیح و قابل قبول از این آیه¬ ارائه داده است. بر اساس شأن نزول و نظر قریب به اتفاق دانشمندان علوم قرآنی و ترتیب نزول، سوره روم به عنوان هشتاد و پنجمین سوره بوده که قبل از هجرت نازل شده و از سوره های مکی است. تطبیق تاریخی نیز بازه ی زمانی بین شکست و پیروزی را هفت سال، طرف درگیر را فارس، زمان شکست را سال هفتم بعثت و پیروزی را در سال های پنجم و ششم هجرت، می داند. علت شادی مسلمانان نیز به اثبات حقانیت سخن وحی با پیروزی روم و یقین به تحقق وعده، همزمان با آن برمی گردد. استناد به قرائت حفص از عاصم که قرائت متداول میان مسلمانان بوده و در بستر جماهیری نسل به نسل منتقل شده، از دیگر دلایل اثبات ادعای نگارنده می باشد و مستنداتِ مدنی بودن سوره، به دلیل ضعف سندی و... مورد نقد قرار گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای تحلیلی می باشد. کلید واژه ها: پیشگویی،اعجاز، اخبار غیبی، قرآن، غلبه روم.