بررسی آیات ولایت از منظر فریقین
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1381
نام استاد/نام دانشجو : علی جان محمدی