بررسی امامت در قرآن
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : خادم علی کریمی