ابعاد اعجاز در قرآن
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی
تاریخ دفاع: 1382
نام استاد/نام دانشجو : حسینی، حسن علی،