بررسی روایات تفسیری آخرالزمان
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز تخصصی الزهراء تبریز
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : آمنه رمه پرور