نظام عمل فردی به قرآن از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیه السلام
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز تخصصی الزهراء تبریز
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : صغری سلطانی